โรงเรียนขอนแก่นอินเตอร์การบริบาล ( Khon kaen International Health Care School )

เราเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารรุ่นใหม่มีประสบการณ์ในวงการการแพทย์และในโรงพยาบาลมานานปีสถาบันของเราอยู่ภายใต้ควบคุมของจังหวัดขอนแก่น  มีคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการบริบาลซึ่งสามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาได้ตลอดเวลา นอกจากนี้สถาบันของเราได้พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อสนองต่อความต้องการของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยเพื่อความพร้อมของผู้เรียนที่จะพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาตินักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปจากสถาบันของเรา ต้องมีคุณภาพมีความเพียบพร้อมในทักษะทางด้านวิชาชีพ ทักษะทางด้านสังคมและทักษะทางด้านคุณธรรมเพื่อจะสามารถประกอบอาชีพตามที่มุ่งหวังต่อไป


วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งโรงเรียน

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการดูแลและเข้าใจธรรมชาติของการทำงานในโรงพยาบาล
5. เพื่อส่งเสริม และพัฒนา  คุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
    และสถานพยาบาล
6. เพื่อเป็นการขยายโอกาส ทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สามารถทำการศึกษาต่อ
    ในระดับปริญญาตรีได้  ให้สามารถมีทางเลือกอื่นสำหรับการมีอาชีพไว้รองรับในอนาคต